ഇന്ന് ലോകശ്രവണ ദിനം; കേൾവിവൈകല്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാം

മാർച്ച് 3 ഇന്നാണ് ലോകശ്രവണ ദിനം. ബധിരത ഇന്ന് ഒരു രോ​ഗമെന്നതിലുപരി ഒരവസ്ഥയായി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഓരോ