കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള സമ്പൂര്‍ണ്ണ പോഷകാഹാരത്തില്‍ ജീവനുള്ള പുഴുക്കള്‍

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള സമ്പൂര്‍ണ്ണ പോഷകാഹാരത്തില്‍ ജീവനുള്ള പുഴുക്കളും. ഏറ്റുമാനൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പോഷകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന