സൈബര്‍ സിറ്റിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്നു

കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയില്‍ സൈബര്‍ സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എച്ച്എംടിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഭൂമി എച്ച്ഡിഐഎല്‍ മറിച്ചു വില്‍ക്കുന്നു. ഇതു കാണിച്ച് പ്രമുഖ