സുസുക്കിയുടെ ‘ഹയാതെ’ വിപണിയിൽ

കൊച്ചി:സുസുക്കിയുടെ പുതിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഹയാതെ ഇന്നു വിപണിയിലെത്തും.ചെറു നഗരങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടാണ് ഹയാതെയുടെ രംഗ പ്രവേശം.110 സിസി