വാഹനമിടിച്ച് രക്തം വാര്‍ന്നു റോഡരികില്‍ കിടന്ന അഞ്ചു വയസുകാരനെ രക്ഷിക്കാന്‍ മതാചാരം അവഗണിച്ച് തലപ്പാവഴിച്ച സിഖ് യുവാവിന് അഭിനന്ദനപ്രവാഹം

വാഹനമിടിച്ച് രക്തം വാര്‍ന്നു റോഡരികില്‍ കിടന്ന അഞ്ചു വയസുകാരനെ സഹായിക്കാന്‍ യുവാവ് മതാചാരം അവഗണിച്ച് തന്റെ തലപ്പാവ് അഴിച്ചു. സിഖ്