കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം ഹരിത വി കുമാര്‍ ഇനിമുതല്‍ കണ്ണൂര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടര്‍ ട്രെയിനി

കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം ഇന്ന് മുതല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടര്‍ ട്രെയിനി ജേലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ