മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുവേണ്ടി എന്റെ അവയവങ്ങള്‍ എടുക്കുക; അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത വിധം ശരീരം തകര്‍ന്ന ഹരീഷ് അവസാനമായി പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു

എന്റെ അവയവങ്ങള്‍ എടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കാന്‍ അതു സഹായിക്കും: അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത വിധം ശരീരം തകര്‍ന്ന ഹരീഷ് നെഞ്ചപ്പ