ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹരീഷ് രാവത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഹരീഷ് രാവത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ ജലവിഭവ മന്ത്രിയാണ് ഹരീഷ് രാവത്. വിജയ് ബഹുഗുണ കഴിഞ്ഞദിവസം