പുലര്‍ച്ചേയുള്ള വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പനങ്ങാട് എസ് ഐ ശ്രീകുമാറിനെ കൈയോടെ പൊക്കി യുവ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസര്‍ ഹരിശങ്കര്‍

പുലര്‍ച്ചേയുള്ള വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പനങ്ങാട് എസ് ഐ ശ്രീകുമാറിനെ കൈയോടെ പൊക്കി യുവ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസര്‍ ഹരിശങ്കര്‍