കേരളത്തിൽ ഹാന്റാ വൈറസ് ബാധ ഇല്ല

ഹാന്റാ വൈറസ് ബാധ കേരളത്തിലില്ലെന്ന് പൂനെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു . എന്നാല്‍ അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാന്‍റാ വൈറസ്