നിങ്ങൾ നക്സലൈറ്റാകൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെടിവെയ്ക്കാം: ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന ഡോക്ടർമാരോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹൻസ് രാജിന്റെ ആക്രോശം

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ചടങ്ങിൽ അസന്നിഹിതരായ ഡോക്ടർമാർക്കു നേരേ കേന്ദ്രമന്ത്രി നടത്തിയ ഭീഷണി നിറഞ്ഞ പരാമർശം വിവാദമാകുന്നു. കേന്ദ്ര