ജനാധിപത്യത്തിന്റ അടിസ്ഥാനമാണ് ഭിന്നാഭിപ്രായവും സംസാരിക്കാനുമുള്ള അവകാശങ്ങളെന്ന് പ്രമുഖ നിയമജ്ഞന്‍ ഫാലി നരിമാന്‍

ജനാധിപത്യത്തിന്റ അടിസ്ഥാനമാണ് ഭിന്നാഭിപ്രായവും സംസാരിക്കാനുമുള്ള അവകാശങ്ങളെന്ന് പ്രമുഖ നിയമജ്ഞന്‍ ഫാലി നരിമാന്‍. രാഷ്ട്രപതിഭവനില്‍ നടന്ന പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത്