തലസ്ഥാന ജില്ല പനിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു; ജനങ്ങള്‍ എച്ച് 1 എന്‍ 1 ഭീഷണിയില്‍

കേരളം എച്ച്1 എന്‍1 ഭീഷണിയില്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 22 പേരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും തലസ്ഥാന ജില്ലയിലാണെന്നുള്ളത്് സംസ്ഥാന ഭരണകേന്ദ്രത്തെതന്നെ