മുന്‍പ്രസിഡന്റ് ഗയൂമിന്റെ മകന്‍ മാലദ്വീപില്‍ മന്ത്രി

മുന്‍ ഏകാധിപതി മൗമൂണ്‍ അബ്ദുള്‍ ഗയൂമിന്റെ ഇളയപുത്രന്‍ ഗസ്സന്‍ മൗമൂണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴു പുതിയ സഹമന്ത്രിമാരെ മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ്