യു.പിയിൽ മുൻ ഗ്രാമത്തലവൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ദലിത്​ യുവതിയെ തോക്കിൻ മുനയിൽനിർത്തി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്​തു

യു.പിയിൽ മുൻ ഗ്രാമത്തലവൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ദലിത്​ യുവതിയെ തോക്കിൻ മുനയിൽനിർത്തി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്​തു