ഗുജറാത്ത്‌ നിയമസഭയിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

ഗുജറാത്ത്‌ നിയമസഭയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സമ്മേളന നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് , കോണ്‍ഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ സ്പീക്കർ ഒരു