ലോക്ക് ഡൗണിൽ വലയുന്നവരുടെ വിശപ്പകറ്റി യുവാവ്; ഗ്വാഹട്ടിയിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് 4000 പേർക്ക്

ലോക്ക് ഡൗണിൽ വലയുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണമെത്തച്ച് മാതൃകയാകുകയാണ് ദ്രുവ് ആര്യയെന്ന 26കാരൻ. ഗ്വാഹട്ടിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലുടമയായ