5.25 കോടി രൂപയുടെ ആശുപത്രി അഴിമതി; പാര്‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജിഎസ് ജയലാല്‍ എംഎല്‍എയെ സിപിഐ ഒഴിവാക്കി

സിപിഐയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജയലാലിനെ ഒഴിവാക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം.