പ്രനീഷ് വിജയന്റെ ഹ്രസ്വചിത്രം ‘ഗ്രൗണ്ട് സീറോ’ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

പ്രനീഷ് വിജയനെന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകന്റെ മൂന്നര മിനിറ്റുള്ള ‘ഗ്രൗണ്ട് സീറോ’ എന്ന മലയാള ഹ്രസ്വചിത്രം ജനങ്ങളുടെയിടയില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. രണ്ടു കുട്ടികളെ