കുഴൽക്കിണറിലൂടെ ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളമെടുക്കാൻ വരട്ടെ: ഭൂഗർഭജല അളവു നോക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുന്നു

എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ദിവസം 20,000 ലിറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ ഭൂജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന അപാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റികളിലും മലിനജല ശുദ്ധീകരണപ്ലാന്റുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും

ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഭൂഗര്‍ഭജലം അതിവേഗത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍

കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് തീര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുയാണെന്ന് പഠനങ്ങള്‍. ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഭൂഗര്‍ഭജലം അതിവേഗത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നാസയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഉപഗ്രഹപഠനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനത്തിലൂശട ഇന്ത്യയിലെ