57,000 ജനസംഖ്യയും പരിമിതമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും: പക്ഷേ കൊറോണ ഗ്രീൻലാൻഡിനെ തൊട്ടില്ല

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും യൂറോപ്യൻ കോളനിക്കാർ ഗ്രീൻ‌ലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ചരിത്രമുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ രാജ്യം