നടൻ വരുണ്‍തേജയുടെ ‘ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ’ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് സായ് പല്ലവി

സായ് പല്ലവി, താൻ മരം നടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള പങ്കുവെച്ചതിന് ഒപ്പംതെന്നിന്ത്യന്‍ നായിക സാമന്തയെയും നടന്‍ റാണദഗ്ഗുബാട്ടിയെയും ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.