വന്‍ സമ്പത്തിനു നടുവില്‍ ദാനം നല്‍കാന്‍ മനസ്സില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നവര്‍ കാണുക, കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലും സഹജീവി സ്‌നേഹം കാണുന്ന ഈ മനസ്സുകളെ

വന്‍ സമ്പത്തിനു നടുവില്‍ ദാനം നല്‍കാന്‍ മനസ്സില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇടുക്കിയില്‍ നിന്നൊരു മാതൃക. കുമിളി ചക്കുപള്ളം പഞ്ചായത്തില്‍ അണക്കര അമ്പലമേട്