ഗ്രാഫ് സെര്‍ച്ചുമായി ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്

സൗഹൃദങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വാതായനം ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ച ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് പുത്തന്‍ സെര്‍ച്ചിംഗ് സംവിധാനം. ഗ്രാഫ് സെര്‍ച്ച് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സെര്‍ച്ചിംഗ് വിദ്യയെ