റിയാലിറ്റി ഷോ വിജയിക്ക് അമൃത ടി.വി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് നല്‍കാതെ കബളിപ്പിച്ചു

അമൃത ടി.വി റിയാലിറ്റി ഷോ വിജയിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഫ്ലാറ്റ് നല്‍കാതെ കബളിപ്പിച്ചതായി പരാതി. 2013ല്‍ വനിതകള്‍ക്കായി അമൃതാ ചാനല്‍