ഗ്രാന്‍ഡ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവല്‍: കൂടുതല്‍ ഓഫറുകളുമായി ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്

ഗ്രാന്‍ഡ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിനായി ടൈറ്റില്‍ സ്‌പോണ്‍സറെന്ന നിലയില്‍ ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പുമായി വീണ്ടും സഹകരിക്കുന്നു. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ

ഗ്രാന്റ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവല്‍: സമ്മാന ഘടന ഉപഭോക്താക്കള്‍ മനസ്സിലാക്കണം

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമ്മാനഘടനയെപ്പറ്റിയും