അനാഥര്‍ക്കൊപ്പം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ കഴിയുന്ന ഗൗരിക്കുട്ടിയമ്മ എന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരി തനിക്ക് കുടുംബസ്വത്തായി കിട്ടിയ ഭൂമി തന്റെ കൂടെ അനാഥാലയത്തില്‍ മക്കള്‍ക്കൊപ്പം കഴിയുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വീതിച്ചു നല്‍കി

അനാഥര്‍ക്കൊപ്പം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ കഴിയുന്ന ഗൗരിക്കുട്ടിയമ്മ എന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരി തനിക്ക് കുടുംബസ്വത്തായി കിട്ടിയ ഭൂമി അനാഥരായ മുന്ന് ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക്