സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി സമിതിയെ രൂപവല്‍ക്കരിച്ചു

സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി സമിതിയെ രൂപവല്‍ക്കരിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് പി.