ജനഗണമന ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ; വിഖ്യാത കവി നീരജ്

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ‘ജനഗണമന’ യെങ്കിലും അത് ഓറമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലഘട്ടത്തെയാണ് വിഖ്യാത ഹിന്ദി കവി ഗോപാല്‍ദാസ് നീരജ്. ബ്രിട്ടീഷ്