മാതൃദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഗൂഗിളും

മാതൃദിനത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അമ്മമാർക്കുമായി ആശംസകളുമായാണു ഗൂഗിൾ മാതൃദിനത്തിൽ എത്തിയത്.തങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ തന്നെ എല്ലാം അമ്മമാർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ച്