കടുവയെ ഒഴിവാക്കി പശുവിനെ ദേശിയമൃഗമാക്കണമെന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ്. അനുകൂല സംഘടന

പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് അനുബന്ധ സംഘടനയായ സനാതന്‍ ബ്രഹ്മ ഫൗണേ്ടഷന്‍. ഗംഗാ നദിയ്ക്ക് ദേശീയ നദിയെന്ന പദവി