സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് തുടരുന്നു.പവന് 200 രുപ കുറഞ്ഞ് 23,520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,940

സ്വർണ്ണം പവന് 80 രൂപ കൂടി

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്.പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,755 രൂപയുമായി.പക്ഷെ

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,960 രൂപയും ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2780

സ്വർണ്ണ വില വർധിച്ചു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില പവന് 40 രൂപവർധിച്ച് 22,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 5 രൂപ വർധിച്ച് 2,780 രൂപയുമായി.എന്നാൽ ആഗോള വിപണിയിലെ

Page 6 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9