സ്വർണ്ണ വില 23000 കടന്നു

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില സർവ്വകാലറെക്കോർഡിലെത്തി.പവന് 120 രൂപ കൂടി 23,080 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 2,885 രൂപയുമായി.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്

സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്.പവന് 80 രൂപ കൂടി 22,480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,810 രൂപയുമായി.ആഗോള