സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വില റെക്കോർഡ് വർദ്ധനയിൽ നിന്നും താഴേയ്ക്ക്.പവൻ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,200 രൂപയിലെത്തി.ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ്