ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണം 40,000 രൂപ

നേരത്തെ തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വര്‍ധന തുടരുകയാണ്...

സ്വര്‍ണവില ഉയർന്നു; പവന് 23,680 രൂപ

സംസ്ഥാനത്തു സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന. പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിനു പത്തു രൂപയുമാണു വര്‍ധിച്ചത്. വന് 23,680 രൂപയാണു സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില.വന്

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വർധന

സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി. പവന് 360 രൂപ കൂടി 23,480 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് കൂടിയത് 45 രൂപ. ഇന്നത്തെ വില

പവന് 80 രൂപ കൂടി

സ്വര്‍ണ വില ഗ്രാമിന് പത്ത് രുപയും പവന് 80 രൂപയും വർദ്ധിച്ചു.വർദ്ധനയോട് കൂടി ഗ്രാമിന് വില 2980 രൂപയും പവന്

സ്വര്‍ണ്ണവില ഉയര്‍ന്നു

സ്വര്‍ണ്ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു.  ഗ്രാമിന് 15 രൂപ ഉയര്‍ന്ന്  2615 രൂപയായി. ഇപ്പോഴത്തെ പവന്‍വില പവന്  20920രൂപയുമാണ്;