സ്വർണ്ണമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കൽ; മാധ്യമ വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

പദ്ധതിയുടെ ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് ഈ വിശദീകരണം പുറത്ത് വരുന്നത്.