തങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിലെ ചപ്പുചവറുകള്‍ ദിവസവും ശേഖരിച്ച് നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്ത് വിദേശ ദമ്പതികള്‍

കാഴ്ച കാണാനായി കേരളത്തിലെത്തിയ അമേരിക്കന്‍ ദമ്പതികളുടെ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം മലയാളികള്‍ കണ്ടുപഠിക്കണം. എന്നും പ്രഭാത സവാരിക്കായി തങ്ങള്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയില്‍