കോള്‍ഗേറ്റ്- പാമോലിവ് ബ്രാന്‍ഡ് ഗോദ്‌റെജ് ഏറ്റെടുത്തു

കോള്‍ഗേറ്റ്-പാമോലിവ് കമ്പനിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉപകമ്പനി ബ്രാന്‍ഡായ സോഫ്ട് ആന്‍ഡ് ജെന്റില്‍ ഇനി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായ ഗോദ്‌റെജിനു സ്വന്തം. ഗോദ്‌റെജിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ്