തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ അമ്പലം പണിയുന്നു

തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരിച്ചതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ അമ്പലം പണിയുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്