കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോവിലകത്തെ വലിയ തമ്പുരാന്‍ കെ. ഗോദവര്‍മ്മരാജ(93) അന്തരിച്ചു

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോവിലകത്തെ വലിയ തമ്പുരാന്‍ കെ. ഗോദവര്‍മ്മരാജ അന്തരിച്ചു. ഗോദവര്‍മ്മരാജ വലിയ തമ്പുരാനായി അഭിഷിക്തനായിട്ട് 19 വര്‍ഷമായി. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോവിലകവുമായി