ഗോവ ഗവർണർ ബി.വി.വാഞ്ചു രാജിവച്ചു

ഗോവ ഗവർണർ ബി.വി.വാഞ്ചു രാജിവച്ചു. അഗസ്റ്റവെസ്റ്റ്‌ലാണ്ട് വി.വി.ഐ.പി കോപ്റ്റർ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.ബി.ഐ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണറുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനെ