ഗ്ലൂക്കോസ് തുള്ളി മൂക്കിലൊഴിച്ചാൽ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാം: വ്യാജവാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മാതൃഭൂമി

ഇനി തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് സജീവ ഓക്സിജൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് അയോൺ രൂപത്തിൽ വേണം. ഗ്ലുക്കോസിൽ നിന്ന് തൊണ്ടയിൽ എത്തുന്ന