2015 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വര്‍ഷമായിരുന്നെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ ചൂടന്‍ വര്‍ഷമാണെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വര്‍ഷമാണ് കടന്നുപോകുന്നതെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്നത് ഭീകര ചൂടന്‍ വര്‍ഷമാണെന്ന് യുഎന്‍ ഏജന്‍സിയായ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന. കാലാവസ്ഥാ