53 ശതമാനം സ്ത്രീകളും 43 ശതമാനം പുരുഷൻമാരും അവിഹിത ബന്ധം നിലനിര്‍ത്തുന്നവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ: 10 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ അവിഹിതം നടത്തുന്നത് മൃഗങ്ങളോടോ അതോ അന്യഗ്രഹ ജീവികളോടോയെന്ന് ചോദ്യം

വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 53 ശതമാനവും പുരുഷൻമാരുടെ എണ്ണം 43 ശതമാനവുമെന്നാണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ