ഗ്രാന്‍ഡ്‌ കേരള ഷോപ്പിംഗ്‌ ഫെസ്‌റ്റിവല്‍ സീസണ്‍ – 7 മെഗാ സമ്മാനങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു

ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്‌ ഗ്രാന്‍ഡ്‌ കേരള ഷോപ്പിംഗ്‌ ഫെസ്‌റ്റിവല്‍ സീസണ്‍ – 7 മെഗാ സമ്മാനങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു.സമ്മാനാര്‍ഹരായവര്‍ ജി.കെ.എസ്‌.എഫ്‌. വെബ്‌സൈറ്റായ