ഗ്രാന്റ് കേരള ഷോപ്പിങ്ങ് ഫെസ്റ്റിവെൽ:രജിസ്റ്റ്ട്രേഷൻ സജീവം

ഗ്രാൻഡ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്​റ്റിവലിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി. ആയിരത്തിലധികം അക്ഷയ