രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 67 നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ പട്ടികയില്‍ 24 പേരുമായി ഗുജറാത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 67 നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ പട്ടികയില്‍ 24 പേരുമായി ഗുജറാത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ