സഹകരിക്കുക സഹായിക്കുക സമ്പാദിക്കുക; ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പിങ് പ്ലാറ്റ് ഫോം ‘GiveNtake.World’ ന്റെ പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നടന്നു

സ്വന്തമായി ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണും മൊബൈൽ നമ്പരും ഉള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അംഗമാകാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന്