രാജസ്ഥൻ മന്ത്രിപുത്രനും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ലൈഗികമായി പിഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി

ജെയ്പൂർ: രാജസ്ഥൻ മന്ത്രിപുത്രനും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ലൈഗികമായി പിഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി. രാജസ്ഥൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ഹെം സിങ്