കൊവിഡിൽ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ രാത്രിയില്‍ പ്രേത രൂപങ്ങളെ ഇറക്കി ഇന്ത്യോനേഷ്യൻ പരീക്ഷണം

മരണനിരക്ക് ഉയര്‍ന്നിട്ടും ലോക്ഡൗണ്‍ പോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ രോഗ വ്യാപനം തടയാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള മാര്ഗങ്ങള് തേടുന്നത്.